Skip to main content

De deelnemende projecten van 2024: Roermond - Gebiedsprofiel Binnenstad Roermond

Wie wordt de winnaar van de verkiezing ‘Meest Inspirerende Binnenstadsproject? Tot aan de Dag voor de Binnenstad op 11 april, lichten we alle 19 ingezonden projecten voor je uit. Het project ‘Gebiedsprofiel Binnenstad Roermond' strijdt mee voor de titel in het thema Activiteit & Gebouw. Vanuit een dringende transformatiebehoefte voor de binnenstad zijn bestaande visies vertaald naar een concrete integrale gebiedsvisie. Voor een nieuw toekomstperspectief met een praktisch plan van aanpak en een intensieve participatie.

Het gebiedsprofiel voor de binnenstad is ontwikkeld dankzij uitgebreide ruimtelijke analyses en participatie van belanghebbenden en heeft de visie van een toekomstbestendige binnenstad richting 2030. Door een intensieve participatie met inwoners, belangstellenden en verschillende stakeholders is een blik geworpen op de toekomst, die vooral moet inspireren. Met specifieke ruimtelijke opgaven, concrete ontwikkelingen en initiatieven, die samen vorm geven aan de integrale stedenbouwkundige ontwikkeling van de binnenstad.

Roermonds historisch erfgoed
Het nieuwe gebiedsprofiel gaat in op de aanpak van de kwetsbare kanten van de stad en het verbeelden van nieuwe denkrichtingen voor thema’s als ruimtelijke kwaliteit, beleving, leefbaarheid, vergroening, verduurzaming, hittestress en de kansen bij transformatie van wonen boven en tussen winkels. De historische binnenstad van Roermond, gekenmerkt door iconische gebouwen en levendige pleinen, heeft een unieke charme. Echter, leegstand en een gebrek aan groen vormen uitdagingen. Ook lijkt de binnenstad redelijk onontdekt door bezoekers van buitenaf. Het gebiedsprofiel erkent de kracht van de binnenstad en streeft naar het behouden en versterken van het cultureel erfgoed, terwijl het ook nieuwe denkrichtingen verkent voor duurzame ontwikkeling en verbetering van leefbaarheid. 

Inspiratie voor toekomstige ontwikkelingen
Het gebiedsprofiel voor de toekomstbestendige binnenstad heeft concrete stedenbouwkundige ontwerpen en verbeeldingen. Het benadrukt een breed scala aan thema's, waaronder vergroening, verbeterde verblijfskwaliteit en diversificatie van de economie, om een toekomstbestendige binnenstad te realiseren. 

Transformatie van de binnenstad
Een toekomstbestendige binnenstad bestaat uit veel meer facetten dan alleen retail. Er ontstaat nieuwe dynamiek en energie door deze uit te breiden met de creatieve-, de toeristische- en de culturele sector en wonen. Digitalisering, circulair ondernemen, mobiliteit, klimaatadaptief bouwen en vergroening bieden voor de binnenstad kansen. De betrokkenheid van diverse stakeholders en partners leidt tot nieuwe inzichten, oplossingen en vernieuwing. Vanuit de opgave ‘transformatie van de binnenstad’ is invulling gegeven aan maatschappelijke vraagstukken met als doel te komen tot denkrichtingen voor een toekomstbestendige binnenstad richting 2030.